Aktuálne výzvy
20-03-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks
Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä...
20-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
20-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015- aktualizácia 1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
20-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Plánovaný harmonogram výziev na rok 2015
Aktualizovaná verzia IHV pre OP VaV na rok 2015, aktualizovaná 13.03.2015, ktorá nahrádza verziu z 03.03.2015. V...
18-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO2-14-1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej...
14-03-2015
priemyseľ a výroba
Skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike Podľa § 4 zákona č. 657/2004...
14-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností
Pôdohospodárska platobná agentúra (platobná agentúra) oznamuje žiadateľom, že podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia...
14-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, predĺženie...
14-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie masla
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, predĺženie...
14-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa s vopred stanovenou výškou pomoci v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 826/2008
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/360 z 5. marca 2015 súkromné skladovanie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje