Aktuálne výzvy
20-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (schéma pomoci de minimis)
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,...
17-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredi PPA"
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti...
17-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA"
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti...
15-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách
Rezort vnútra vyhlásil dňa 19. decembra 2019 ďalšiu výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranú na výstavbu...
15-01-2020
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 2, špecifický cieľ 2.1.1, Aktivita E
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita...
15-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Slovenská PPA je najefektívnejšou platobnou agentúrou v EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra dosiahla v roku 2019 najlepšie výsledky v celej svojej histórii. Celkovo...
14-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Revidovaný Národný lesohospodársky plán započítavania Slovenskej republiky a vysvetlenie technických úprav
V súlade s čl. 8 ods. 6) a ods. 7) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 o začlenení...
13-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Informačné semináre pre žiadateľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl ako aj ďalším pripravovaným výzvam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
09-01-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Výzva pre podniky na zníženie energetickej náročnosti budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti stále prebiehajúcu výzvu na predkladanie Žiadostí o...
09-01-2020
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP ĽZ: Výzva na rozšírenie kapacít MŠ pre obce s prítomnosťou MRK
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlásenú...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje