Aktuálne výzvy
04-07-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: 13. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
25-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona...
25-06-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1401
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
19-06-2014
životné prostredie
OPŽP: Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Operačný program Vzdelávanie si Vás dovoľuje informovať, že MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný...
19-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 25 zo dňa 18.06.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – Zákon o VO - upozornenie)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe zistení a odporúčaní Ministerstva financií SR z certifikačného...
19-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2014/ 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods....
17-06-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02
II. kolo výzvy: Podporené budú aj žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku...
17-06-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 (navýšenie alokácie)
IA ZaSI chce poinformovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu formálnych náležitostí...
12-06-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Provida: Štipendium Krídla
Štipendium "Krídla" je štipendijný študijný program Ladislava Kossára na podporu štúdia angažovaných...
12-06-2014
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma pre NÁDEJ 2014
Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje