Aktuálne výzvy
09-07-2014
priemyseľ a výroba
MHSR: Bezplatné informačné semináre k výzve s kódom KaHR-21DM-1401
Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie – predĺženie termínu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Programového manuálu OPŽP, verzia 9.1
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného...
04-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) pre jednoduché účtovníctvo
PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Výkazu o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 pre jednoduché...
04-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE PPA Č. 112 ZO DŇA 25.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
04-07-2014
veda a výskum
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV- 2013/5.1- SORO
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV- 2013/5.1- SORO Agentúra Ministerstva...
04-07-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: 13. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
25-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona...
25-06-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1401
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje