Aktuálne výzvy
02-02-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Oznámenie o spustení harmonizovaného registračno-informačného systému
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej...
29-01-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Oznámenie o zverejnení výzvy PL-SK
Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlasujú výzvu na predkladanie...
29-01-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
29-01-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Vyhlásená tretia výzva na rozširovanie kapacít materských škôl
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes v rámci Integrovaného regionálneho operačného...
21-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2015
S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná...
21-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k Výzve č. 13/PRV/2015, Podopatrenie 7.2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
21-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k Výzve č. 12/PRV/2015, Podopatrenie 7.4
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
21-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k Výzve č. 14/PRV/2015, Podopatrenie 7.5
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
07-01-2016
životné prostredie
OP KŽP: Harmonogram výziev na rok 2016
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,...
07-01-2016
životné prostredie
OP ŽP: Slávnostné ukončenie operačného programu Životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR symbolicky ukončilo dňa 15. 12. 2015 na výročnej konferencii v...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje