Aktuálne výzvy
06-03-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie o zrušení výziev vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
PPA zverejnila na svojej stránke oznámenie o zrušení výziev vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou...
28-02-2012
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Výzva na predkladanie žiadostí, Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
28-02-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie o spustení vyplácania platieb pre PRV 2007 - 2013
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené oznámenie o spustení vyplácania platieb...
28-02-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia príručky pre prijímateľa NFP - verzia 6.0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
27-02-2012
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-31SP-1101
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 24. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na...
20-02-2012
životné prostredie
OP ŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné...
10-02-2012
veda a výskum
EkoFond rozdelí ďalších 300 000 € na inovácie vo výskume a vývoj nových technológií
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil výzvu na podávanie projektov v treťom kole programu...
01-02-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
01-02-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA, PRV: Oznam o pozastavení vyplácania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam, že vzhľadom k tomu, aby mohla v...
25-01-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o úhradu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje