Aktuálne výzvy
01-02-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
01-02-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA, PRV: Oznam o pozastavení vyplácania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam, že vzhľadom k tomu, aby mohla v...
25-01-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o úhradu...
13-01-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2012
Na stránke Regionálneho operačného programu bol zverejnený indikatívny harmonogram výziev na rok 2012. Dokument...
11-01-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
02-01-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávnaie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zverejnená informácia o výsledkoch...
01-12-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPV-2011/3.1/03-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský...
01-12-2011
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Oznámenie o výške priamych platieb na rok 2011
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej stránke oznámenie o výške priamych platieb na rok...
10-11-2011
životné prostredie
OP Životné prostredie: Konferencia: Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2011
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie organizuje...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje