Aktuálne výzvy
14-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.5
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 9.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na...
14-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácií Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.2 (platná od 09.10.2014)
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 9. októbra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná...
14-10-2014
veda a výskum
Upozornenie ASFEU pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj na nevyhnutnosť poistenia majetku
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydala dňa...
14-10-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informačné semináre k výzve s kódom KaHR-31DM-1401
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
14-10-2014
životné prostredie
Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k...
25-09-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Podpora na investície pre vinársky rok 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
25-09-2014
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Výzva pre opatrenie 2.1 opätovne vyhlásená
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky opätovne vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
25-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Roadshow 2014
Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných...
25-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ARS: Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2014 uchádzať žiadatelia o nasledujúce štipendiá: •...
25-09-2014
veda a výskum
7RP: Výzva na predkladanie žiadostí o investície do start-upov
Konzorcium stredo a východoeurópskych technologických akcelerátorov pod značkou CEED Tech, bude distribuovať...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje