Aktuálne výzvy
11-07-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
Pôdohospodárska platobná agentúra /PPA/ zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
11-07-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Pôdohospodárska platobná agentúra /PPA/ zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o ŽoNFP z Programu...
11-07-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva pre športové triedy: Zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach
Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojový projekt...
04-07-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva pre Bratislavský kraj: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnatelnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť
Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom...
04-07-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom...
01-07-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Kompenzácie škôd na úrode
Na stránke PPA bolo dňa 30.6. 2008 uverejnené oznámenie o možnosti kompenzácie škôd, keďže sa od začiatku...
20-06-2008
veda a výskum
Končiaca výzva: Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre Slovenskú republiku a EÚ
KONČIACA VÝZVA: Uzávierka výzvy v rámci Blokového grantu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho...
20-06-2008
sociálne projekty
Aktuálna výzva: Erazmus pre mladých podnikateľov
AKTUÁLNA VÝZVA: Dňa 12.6. 2008 bola v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená Výzva na predkladanie...
20-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
AKTUÁLNA VÝZVA: Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 16.6.2008 výzvu na predkladanie...
20-06-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu Konta Orange: Máš pocit, že máš na viac?
V roku 2008 vyhlásilo Konto Orange už tretí ročník grantového programu zameraného na podporu výnimočných,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje