Aktuálne výzvy
09-07-2009
sociálne projekty
Nadačný fond ST podporil znevýhodnených
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci dvoch grantových kôl pre znevýhodnené...
08-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Predĺženie termínu podávania žiadostí z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, LEADER
Nitriansky samosprávny kraj na základe usmernenia MP SR pre opatrenie osi 4 PRV SR predlžuje termín podávania...
06-07-2009
sociálne projekty
Predĺženie termínu predkladania žiadostí v rámci výziev OP ZaSI
Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na požiadanie SORO FSR predlžuje termín predkladania...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Aktualizovaný Programový manuál k OP Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva SR na svojej stránke zverejnila dňa 3.7.2009 informáciu o aktualizácii...
06-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov z PRV SR 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených...
06-07-2009
sociálne projekty
Grantový program: Program OPORA 2009
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis: Víťazi súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci
Nadácia Pontis v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a s podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy SR,v rámci Operačného programu Výskum...
19-06-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zrušenie výziev OPV: 1.2 a 4.2
V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho...
18-06-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie: Platby na životné podmienky zvierat za rok 2008 a 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila oznámenie týkajúce za Opatrenia: Platby...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje