Aktuálne výzvy
04-03-2010
sociálne projekty
OP ZaSI: Aktualizovaný časový harmonogram výziev
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
04-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Posun termínu predkladania žiadosti o NPF v rámci výzvy OPZ 2009/1.2/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Radiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín na...
01-03-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizácia časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP
Na stránke Agentúry Ministerstva škola SR bol zverejnený oznam ohľadne aktualizácie Časového harmonogramu...
01-03-2010
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie k výzve KaHR – 21SP – 0901
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
01-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2010
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
01-03-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Usmernenie k výzve KaHR – 111SP – 1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
01-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Informácia k ITMS
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke oznam pre všetkých žiadateľov a prijímateľov, že z...
22-02-2010
životné prostredie
OPŽP: 2. Ochrana pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...
22-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o schválenie spracovateľskych podnikov a nákupcov krmiva
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov o schválenie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje