Aktuálne výzvy
07-02-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
SRŠF a KF: Oznam v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania
Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 vydaný Centrálnym...
31-01-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU:Informácia o oprave chyby v písaní vo výzvach s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO
Na stránke ASFEU bola zverejnená informácia o oprave chyby v písaní v prílohe č. 8 Zoznam ukazovateľov...
31-01-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program č. 1/2011
Na stránke Regionálneho operačného programu bolo zverejnené usmernenie týkajúce sa: - postupu zverejňovania...
19-01-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výzva OP Vzdelávanie -2010/4.2/03-SORO – Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a SAV v Bratislavskom kraji
Dňa 31. 12. 2010 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
19-01-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výzva OP Vzdelávanie - 2010/1.2/02-SORO – Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a SAV
Dňa 31. 12. 2010 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
28-12-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Informácia k vydaniu záväzného harmonogramu výziev na rok 2011
Dňa 26.10.2010 schválil Monitorovací výbor pre ROP návrh revízie ROP, ktorý bol následne dňa oficiálne...
14-12-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurenciechopnosť...
02-12-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP V: Harmonogram výziev pre opatrenie 2.2
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zverejnilo aktualizáciu...
29-11-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Dotácia na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení druhej...
29-11-2010
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PRV: Výzva na predkladanie žiadostí pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje