Aktuálne výzvy
04-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho...
04-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 1.2.2014 vstúpila do platnosti Zmluva o poskytnutí...
04-02-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie č. 2/2014 OPV pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva Usmernenie...
04-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.4
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
04-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 8/2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
04-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
V nadväznosti a aktualizovanú verziu 7.0 Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho...
04-02-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Začínajúcich podnikateľov so sluchovým postihnutím nadácia podporí sumou 80-tisíc eur
Na Slovensku už rozbehlo svoje podnikanie viac ako 50 podnikateľov so sluchovým postihnutím. Šancu majú...
31-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Určenie finančného limitu pre nadlimitnú zákazku VO
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
31-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
30-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informácia pre príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje