Aktuálne výzvy
15-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu...
09-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministerstvo pôdohospodárstva nastavuje nové pravidlá pre verejné obstarávanie
Ministerstvo stanovilo nové pravidlá transparentnosti pri vyhlasovaní verejných obstarávaní (VO). Poradenstvo...
09-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP – OP Rybné hospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory...
06-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory...
06-03-2017
životné prostredie
OP KŽP: Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2017-20
SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach pripravili pre žiadateľov dňa...
06-03-2017
životné prostredie
OP KŽP: Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (OPKZP-PO4-SC451-2017-20)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne...
03-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí na VDJ
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2017
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie...
01-03-2017
životné prostredie
MINV: Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské...
28-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Vyhlásená Výzva o NFP zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje