Aktuálne výzvy
12-06-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV: Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013
Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti príjemcom podpory zverejnenej výzvy č. 2013/PRV/27...
28-05-2013
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Výzva pre opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 24. mája 2013 výzvu na predkladanie žiadostí...
28-05-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ
Ministerstvo životného prostredia zverejnilo dňa 24.5.2013 výzvu v rámci Prioritnej osi 1 - INTEGROVANÁ...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Možnosť predkladania žiadostí o priame platby - lesníctvo
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Možnosť predkladania žiadostí o priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Platba na opatrenie životné podmienky zvierat, agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) dáva do pozornosti žiadateľom o priame...
11-04-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktualizácia príručky pre prijímateľa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
04-04-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
Cezhraničná spolupráca Slovensko-Maďarsko: 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP
Opäť je tu možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia – 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje