Aktuálne výzvy
29-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA č. 114 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
09-07-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Hodnotenie projektov
Do otvorenej grantovej schémy pre Nádej prišlo 90 žiadostí. Aktuálne prebieha hodnotenie projektov. Úspešné...
09-07-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia TATRA BANKY: Grantový program Viac umenia je otvorený!
Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré...
09-07-2014
sociálne projekty
MFSR: Vznikne virtuálna registračná pokladnica
Ministerstvo financií SR navrhuje zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá bude bezplatne...
09-07-2014
priemyseľ a výroba
SIEA: Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a...
09-07-2014
priemyseľ a výroba
SIEA: Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a...
09-07-2014
priemyseľ a výroba
MHSR: Bezplatné informačné semináre k výzve s kódom KaHR-21DM-1401
Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie – predĺženie termínu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Programového manuálu OPŽP, verzia 9.1
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje