Aktuálne výzvy
02-09-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Výzva pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Dňa 28.08.2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy...
02-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch kontroly formálnej správnosti žiadosít o NFP v rámci výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí...
28-08-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
28-08-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty, opatrenie 3.4.1, 3.4.2
Na stránke www.apa.sk bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty...
27-08-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV: Výzva na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Na stránke www.apa.sk bola zverejnená výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
27-08-2013
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2012
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
27-08-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Programové obdobie 2014-2020
V súvislosti s prípravou Operačného programu Kvalita životného prostredia ako programového dokumentu...
20-06-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV: Oznámenie k výzve pre opatrenie 1.1 PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam príjemcom podpory z Programu rozvoja...
12-06-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie "Dotácie na účasť na účasť spracovateľa na výstave"
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa...
12-06-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP Rybné hospodárstvo: Oznámenie k výzve 2013/OPRH/01
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam príjemcom podpory z Operačného...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje