Aktuálne výzvy
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Možnosť predkladania žiadostí o priame platby - lesníctvo
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Možnosť predkladania žiadostí o priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Platba na opatrenie životné podmienky zvierat, agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) dáva do pozornosti žiadateľom o priame...
11-04-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktualizácia príručky pre prijímateľa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
04-04-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
Cezhraničná spolupráca Slovensko-Maďarsko: 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP
Opäť je tu možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia – 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP...
04-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
01-04-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v...
27-03-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje