Aktuálne výzvy
29-04-2011
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Živá energia - podpora nápadov zameraných na obnoviteľné zdroje energie
Nadačný fond Živá energia bol vytvorený v roku 2009 v spolupráci ZSE Energia, a.s. a Nadácie Ekopolis,...
27-04-2011
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Aktualizácia Programového manuálu, verzia 3.5.
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
27-04-2011
veda a výskum
Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
V Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR bola zverejnená Schéma na podporu výskumu...
27-04-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský...
27-04-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV 1.1: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský...
27-04-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 1/2011 pre Prijímateľov vo veci vplyvu DPH na výdavky projektu
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila na svojej...
07-04-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva PRV: 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...
01-04-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výzva 1.1 Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy
Dňa 31.3.2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy...
03-03-2011
životné prostredie
OP ŽP: Zrušenie výzvy OPŽP-PO4-11-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
15-02-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Výzva na predkladanie iadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje