Aktuálne výzvy
09-07-2014
sociálne projekty
MFSR: Vznikne virtuálna registračná pokladnica
Ministerstvo financií SR navrhuje zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá bude bezplatne...
09-07-2014
priemyseľ a výroba
SIEA: Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a...
09-07-2014
priemyseľ a výroba
SIEA: Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a...
09-07-2014
priemyseľ a výroba
MHSR: Bezplatné informačné semináre k výzve s kódom KaHR-21DM-1401
Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie – predĺženie termínu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí...
09-07-2014
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Programového manuálu OPŽP, verzia 9.1
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného...
04-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) pre jednoduché účtovníctvo
PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Výkazu o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 pre jednoduché...
04-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE PPA Č. 112 ZO DŇA 25.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
04-07-2014
veda a výskum
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV- 2013/5.1- SORO
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV- 2013/5.1- SORO Agentúra Ministerstva...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje