Aktuálne výzvy
19-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2014/ 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods....
17-06-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02
II. kolo výzvy: Podporené budú aj žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku...
17-06-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 (navýšenie alokácie)
IA ZaSI chce poinformovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu formálnych náležitostí...
12-06-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Provida: Štipendium Krídla
Štipendium "Krídla" je štipendijný študijný program Ladislava Kossára na podporu štúdia angažovaných...
12-06-2014
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma pre NÁDEJ 2014
Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento...
11-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA zo dňa 09.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
11-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA uverejnila nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 02.06.2014 pre...
11-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z OP RH 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA uverejnila nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 01.06.2014 pre...
11-06-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO-4-13-3
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 5. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve...
11-06-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami
MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje