Aktuálne výzvy
22-06-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
22-06-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie č. 119 zo dňa 19.06.2015 (Predkladanie Žiadostí o platbu)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
15-06-2015
životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.2)
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
14-06-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie zo dňa 12. 06. 2015 (Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
11-06-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁNEMNIE ZO DŇA 10.6.2015
V súlade s kritériami spôsobilosti platnými pre výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci PRV SR 2007-2013,...
11-06-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2015/ 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods....
05-06-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
05-06-2015
sociálne projekty
UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky...
29-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva č. 5/PRV/2015 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Výzva č. 5/PRV/2015 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných...
29-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Metodický výklad k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.5.2015
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že dňa 26.5.2015 bol na webovom sídle v časti...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje