Aktuálne výzvy
18-02-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Usmernenie č. 2/2010 k povinnostiam prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil na svojej internetovej stránke oznam...
18-02-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizácia harmonogramu výziev pre rok 2010
Ministerstvo hospodárstva ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
18-02-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Na stránke Regionálneho operačného programu bol zverejnený oznam o aktualizácii Programového manuálu...
18-02-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o presune zarezervovaných termínov na predkladanie žiadostí o NFP
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke oznam, že vo vzťahu ku všetkým aktívnym výzvam na...
17-02-2010
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie k posunu termínu predkladania žiadostí k výzve KaHR-12VS-0901
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
08-02-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP 4.2: Zrušenie výzvy ROP-4.2-2010/01
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný...
05-02-2010
životné prostredie
MH SR schválilo doteraz dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu v hodnote takmer 1,5 mil. eur
Komisia MH SR zriadená na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Programu vyššieho využitia...
31-01-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Indikatívny harmonogram výziev na podávanie ŽoNFP za jednotlivé OP pre rok 2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako Centrálny koordinačný orgán zverejnilo Indikatívny harmonogram...
31-01-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
31-01-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPBK: Výzva pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje