Aktuálne výzvy
11-03-2010
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PRV: Výzva v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Dňa 10.3.2010 bola na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnená dlho očakávaná výzva na...
04-03-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení výzvy o Dotáciu na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach...
04-03-2010
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPZ 2010/2.1/02
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu ...
04-03-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku v roku 2010
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
04-03-2010
sociálne projekty
OP ZaSI: Predĺženie termínu predkladania ŽoNFP pre všetky platné písomné vyzvania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
04-03-2010
sociálne projekty
OP ZaSI: Aktualizovaný časový harmonogram výziev
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
04-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Posun termínu predkladania žiadosti o NPF v rámci výzvy OPZ 2009/1.2/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Radiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín na...
01-03-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizácia časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP
Na stránke Agentúry Ministerstva škola SR bol zverejnený oznam ohľadne aktualizácie Časového harmonogramu...
01-03-2010
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie k výzve KaHR – 21SP – 0901
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
01-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2010
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje