Aktuálne výzvy
31-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
V ý z v a na predkladanie žiadostí o podporu historicky a spoločensky významných zariadení Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. a Závodisko š.p. Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle výnosu MP SR č . 806/2004-100 zo dňa 13. apríla 2004 o podrobnostiach...
31-03-2006
sociálne projekty
Výzva na predkladanie projektov pre program Podpory rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.
Fond sociálneho rozvoja dňa vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov: program Podpora rozvoja regionálnej...
28-03-2006
sociálne projekty
CEE Trust vyzýva na predkladanie projektov.
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (“CEE Trust”) je nezávislá organizácia, ktorá sa...
28-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí pre SOP ĽZ – 2006 – SORO – 1 Opatrenie 3.2
Ministerstvo školstva SR Sekcia európskej integrácie Odbor pre Európsky sociálny fond ako sprostredkovateľský...
28-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladnie žiadostí pre JPD BA CIEĽ 3 – 2006 – SORO – 1 Opatrenie 2.1
Ministerstvo školstva SR Sekcia európskej integrácie Odbor pre Európsky sociálny fond ako sprostredkovateľský...
27-03-2006
sociálne projekty
AKTUÁLNE GRANTOVÉ KOLO podpory PARTICIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ na živote obce v roku 2006.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Nadáciou Intenda vyhlasuje podmienky podpory...
23-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
VYHLÁSENIE PODMIENOK POSKYTNUTIA DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA VYDÁVANIE ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ TLAČE – PERIODÍK NA ROK 2006
1. Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na vydávanie pedagogickej tlače na rok 2006...
17-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky...
17-03-2006
sociálne projekty
Small Grants Program 2006 - Program malých grantov 2006 pre občiansku spoločnosť
Svetová banka Slovensko a Nadácia otvorenej spoločnosti spoločne vyhlasujú Program malých grantov 2006...
16-03-2006
cestovný ruch, rozvoj vidieka
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje