Aktuálne výzvy
30-04-2015
veda a výskum
Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) upozorňuje...
24-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 115 zo dňa 22.04.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
17-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1685/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1685/2015-640 k nariadeniu...
17-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1685/2015-640 k nariadeniu...
17-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
17-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1630/2015-640
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1630/2015-640 k nariadeniu...
17-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 75/2015 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá...
17-04-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky ...
17-04-2015
životné prostredie
OPŽP: Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-4
Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom...
17-04-2015
životné prostredie
OPŽP: Zoznam údajov o neschválených ŽoNFP v rámci OPŽP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje