Aktuálne výzvy
02-10-2019
životné prostredie
OP KŽP: Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
02-10-2019
životné prostredie
OP KŽP: Uzatvorenie 39. výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita...
02-10-2019
životné prostredie
OP KŽP: Uzatvorenie 39. výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita...
27-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka
PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu...
27-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020
PPA oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014...
24-09-2019
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške až 48 eur mesačne
Na sumu 47,98 eura vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín,...
19-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA na svojej internetovej stránke www.apa.sk oznámila žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie...
19-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA na svojej internetovej stránke www.apa.sk oznámila žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie...
17-09-2019
veda a výskum
MINEDU: Nová výzva APVV na podporu projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky
Všeobecnú výzvu na rok 2019 dnes ohlásila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje