Aktuálne výzvy
28-02-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatrabanky: GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA OTVORENÝ!!!
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách...
28-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o pokračovanie vykonávania agroenvironmentálneho a lesnícko-environmentálneho opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
28-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Metodický pokyn MP SR
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA...
28-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje...
28-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Aktualizácia Programového manuálu OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného programu...
28-02-2014
veda a výskum
OP VaV: Usmernenie ASFEU pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní č. 1/2014
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ oznamuje prijímateľom...
28-02-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní účinné od 27. 02. 2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
28-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
28-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Harmonogramu výziev
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
28-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Nové informačné publikácie o OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje