Aktuálne výzvy
20-02-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Oznámenie- predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane...
20-02-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 - 2013
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu...
19-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na účasť na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie...
19-02-2014
sociálne projekty
Nadácia otvorenej spoločnosti: OPRAVA CHYBNEJ INFORMÁCIE: PREDKLADANIE PROJEKTOVÉHO ZÁMERU V RÁMCI AKTUÁLNEJ VÝZVY FONDU PRE MVO
Nádacia otvorenej spoločnosti si dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí predkladajú projektové zámery,...
19-02-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.1
Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.1, platnú...
19-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie- dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie...
14-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Aktualizácia „Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
14-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Zverejnenie výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na...
13-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 19 zo dňa 13. 02. 2014 (Rozhodnutie EK z 19.12.2013)- OP rybné hospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
13-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Zmena Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP
Na základe zmeny Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje