Aktuálne výzvy
10-10-2016
životné prostredie
MPSR: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
03-10-2016
životné prostredie
ENVIROFOND: Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PRVÉHO OBDOBIA ZNIŽOVANIA VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA
Európska komisia v súlade s čl. 4 uvedeného v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1612 z 8. septembra...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V ČLENSKOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V TREŤOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“),...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Upozornenie žiadateľov o neprojektové podpory PRV SR 2014 – 2020 na vysokú chybovosť žiadostí
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zistila pri administrovaní žiadostí o poskytnutie priamych podpôr...
30-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Aktualizácia riadiacej dokumentácie pre OP Rybné hospodárstvo 2014-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný...
30-09-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Dodatok č. 3 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zverejnilo Dodatok č. 3, ktorým...
30-09-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje