Aktuálne výzvy
05-05-2014
sociálne projekty
NADÁCIA PONTIS: V Tržnici bude aj Trhovisko zodpovedných firiem
Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe, CEE CSR Summit 2014, privíta...
05-05-2014
sociálne projekty
MHSR: OLAF - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2013
Ministerstvo hospodárstva SR si dovoľuje informovať, že partneri siete AFCOS - Koordinačný útvar pre...
05-05-2014
priemyseľ a výroba
NRSR: Verejné obstarávanie - Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 12
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
30-04-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Stredoškoláci do sveta pozná svojich víťazov!!!
Nadácia Tatra banky vyhodnotila druhý ročník grantového programu pre stredoškolákov. K termínu uzávierky...
30-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK-CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti
Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 zverejňuje zoznam Žiadostí o FP predložených...
30-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK- CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok odporučených na schválenie alebo schválenie s podmienkou na 8. zasadnutí SMV vo Velehrade
Riadiaci orgán zverejňuje zoznam Žiadostí o FP, ktoré boli Spoločným monitorovacím výborom na zasadnutí...
30-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK- CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok odporučených na schválenie alebo schválenie s podmienkou na 8. zasadnutí SMV vo Velehrade
Riadiaci orgán zverejňuje zoznam Žiadostí o FP, ktoré boli Spoločným monitorovacím výborom na zasadnutí...
30-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o výsledkoch odborného hodnotenia v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 (2.kolo)
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje - v súvislosti s výsledkom odborného hodnotenia...
30-04-2014
veda a výskum
OPVaV: Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
30-04-2014
veda a výskum
OPVaV: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje