Aktuálne výzvy
02-11-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Zoznamy úspešných žiadateľov v rámci PRV 3.4
PPA na svojej stránke zverejnilo zoznam úspešných žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu...
29-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA pre žiadateľov o poskytnutie NFP z PRV 2007 - 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam žiadateľom o poskytnutie...
21-10-2009
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Zvýšenie alokácie finančných prostriedkov na výzvu zameranú na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
21-10-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva ASFEU: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú pre stredné odborné školy
ČO JE CIEĽOM OPATRENIA? Cieľom opatrenia 1.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a...
21-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva PPA: Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
21-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Predkladanie žiadostí v rámci 1.1. Modernizácia fariem - PRIAMY PREDAJ
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný...
12-10-2009
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Zmena príloh k ŽoNFP - Opatrenie 4.1
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy zverejnilo informáciu o výmene príloh k žiadosti...
12-10-2009
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Zmena príloh k ŽoNFP 2.1.
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy zverejnilo informáciu o výmene príloh k žiadosti...
12-10-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatrabanka: E - TALENT - GRANT PRE ŠTUDENTOV INFORMATIKY
Nadácia Tatra banky grantom E-TALENT podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia,...
08-10-2009
životné prostredie
MH SR schválilo prvé dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
V minulom týždni po prvýkrát zasadala komisia Ministerstva hospodárstva SR na posudzovanie žiadostí o...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje