Aktuálne výzvy
25-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam pre prijímateľov NFP v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
RO OPBK so dovoľuje prijímateľov NFP v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupina aktivít...
25-03-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Grantový program pre optimistov
Už 15. rok pomáha Nadácia Orange meniť svet na lepšie miesto pre všetkých a riešiť problémy v rôznych...
25-03-2014
sociálne projekty
Nadácia SPP: Zlepšime spoločne Slovensko
SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený...
25-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie- Dotácia na účasť spracovateľa na výstave
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa...
25-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
25-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-3.1-2013/01- ZMENA FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
18-03-2014
sociálne projekty
Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu návrat SK 2013 RF
Dňa 17. marca 2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu...
18-03-2014
sociálne projekty
Cezhraničná spolupráca HU- SK: Prispejte svojim názorom!
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika informoval o tom, že pracovná...
18-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Oznam pre prijímateľov NFP k medializácii projektov
V súvislosti so záverom programového obdobia plánuje Agentúra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre...
14-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o aktualizácii časti "Často kladené otázky"
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že na webovom sídle www.ropka.sk došlo k aktualizácii...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje