Aktuálne výzvy
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Štrukturálne fondy – oznámenie
Na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 83/2013 z 28. novembra 2013 v spojení s Rozhodnutím...
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Štrukturálne fondy - Schéma štátnej pomoci – aktualizácia v znení dodatku
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OSF: ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vyhlasuje Štipendijný program pre rómskych študentov...
08-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Grant pre ľudí v núdzi a bez domova
V rámci svojho programu Energia pre život nadácia opäť podá pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa potrebujú vymaniť...
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia
Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať...
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia
Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať...
08-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu...
08-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva pre konečných prijímateľov projektov Priority 3 OP ZI
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov...
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie zo dňa 20.12.2013 k výzve na opatrenia 2.1 a 2.2
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné...
07-01-2014
sociálne projekty
OPZ: UPOZORNENIE - MZ SR posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o predĺžení...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje