životné prostredie
2019-02-11
životné prostredie
OP KŽP: Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)”
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu...
2019-02-04
životné prostredie
ENVIROFOND: Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018
Environmentálny fond zverejnil na svojej internetovej stránke Výzvu na predloženie žiadosti o kompenzáciou...
2019-01-30
životné prostredie
SIEA: Zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená...
2019-01-22
životné prostredie
ENVIROFOND: Oznámenie čísla bankových účtov
Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na...
2019-01-07
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-12-17
životné prostredie
OP KŽP: Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-10-16
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 4 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-10-12
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 2 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-10-11
životné prostredie
OP KŽP: Upozornenie na vydanie Metodického výkladu CKO č. 6
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje