Aktuálne výzvy
31-01-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zmena spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
19-01-2013
veda a výskum
OP KaHR: Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201
Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k...
09-01-2013
životné prostredie
OP Životné prostrenie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2012
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
09-01-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Výzva v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vyhlásená
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu...
19-12-2012
životné prostredie
OP Životné prostredie: Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP
Na webovej stránke Operačného programu Životné prostredie, www.opzp.sk, boli zverejnené správy o vyhodnotení...
19-12-2012
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Výzva na opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti cestovného ruchu
Dňa 14.12.2012 bola zverejnená výzva na podávanie projektov v rámci dotačného opatrenia 3.2 Podpora činností...
19-12-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
Dňa 14.12.2012 bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dotačného...
16-12-2012
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Výzva pre opatrenie 3.2B Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu vyhlásená (č.2012/PRV/25)
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný...
16-12-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013
Na stránke Regionálneho operačného programu, www.ropka.sk bol zverejnený Indiktívny harmonogram výziev...
16-12-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2013
Na stránke www.asfeu.sk bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje