životné prostredie
2017-03-01
životné prostredie
MINV: Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské...
2017-02-27
životné prostredie
SIEA: Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2017-02-01
životné prostredie
OP KŽP: Príručka pre prijímateľa SO MV SR – verzia 2.2
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia...
2017-01-27
životné prostredie
OP KŽP: ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM Č. 15 A 16 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SA BUDE KONAŤ V BANSKEJ BYSTRICI
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-12-22
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.6
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
2016-12-19
životné prostredie
ENVIROFOND: Rozšírenie podpory formou dotácie pre rok 2017
Environemntálny fond informoval na svojej internetovej stránke, že v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004...
2016-12-05
životné prostredie
OP KŽP: DRUHÝ ROK OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRAXI
Európska únia v programovom období 2014 – 2020 dáva Slovensku príležitosť využiť viac ako 4,310 miliardy...
2016-11-07
životné prostredie
OP-KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-11-07
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-11-07
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje