životné prostredie
2015-06-15
životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.2)
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
2015-05-29
životné prostredie
OPŽP: 1. aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
2015-04-30
životné prostredie
OPŽP: Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách
Aj v nasledujúcom období budú mať obce a mestá možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby...
2015-04-17
životné prostredie
OPŽP: Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-4
Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom...
2015-04-17
životné prostredie
OPŽP: Zoznam údajov o neschválených ŽoNFP v rámci OPŽP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2015-04-14
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti “Projekty TP”
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
2015-03-26
životné prostredie
OPŽP: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
2015-03-20
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2015-03-18
životné prostredie
OPŽP: Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO2-14-1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej...
2015-03-02
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje