životné prostredie
2018-10-11
životné prostredie
OP KŽP: Upozornenie na vydanie Metodického výkladu CKO č. 6
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-08-02
životné prostredie
SIEA: Najbližšie kolo Zelenej domácnostiam bude určené len pre kotly na biomasu
Domácnosti z mimobratislavských regiónov môžu 7. augusta 2018 požiadať o poukážky len na kotly na biomasu....
2018-06-15
životné prostredie
SIEA: V pilotnom projekte Zelená domácnostiam budú už len dve kolá
Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 7. augusta 2018. V najbližšom...
2018-04-17
životné prostredie
OP KŽP: Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-04-09
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 39. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-03-20
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie k Výzve zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-03-15
životné prostredie
SIEA: V 21. kole SIEA vydala 397 poukážok na kotly na biomasu
V 21. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 397 poukážok...
2018-02-27
životné prostredie
OP KŽP: Konali sa informačné semináre k vybraným výzvam
Dňa 22.2.2018 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre k 35. Výzve...
2018-02-21
životné prostredie
OP KŽP: 19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne...
2018-02-14
životné prostredie
SIEA: V samostatnom kole pre kotly na biomasu môže získať poukážku viac ako 1 500 domácností
Domácnosti, ktoré plánujú inštalovať kotol na biomasu, budú mať príležitosť získať podporu v samostatnom...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje