životné prostredie
2016-04-27
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam č. 10 a č. 11 Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraným na oblasť odpadového hospodárstva
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
2016-04-20
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 13.výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-04-18
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný...
2016-02-18
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
2016-01-07
životné prostredie
OP KŽP: Harmonogram výziev na rok 2016
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,...
2016-01-07
životné prostredie
OP ŽP: Slávnostné ukončenie operačného programu Životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR symbolicky ukončilo dňa 15. 12. 2015 na výročnej konferencii v...
2015-12-18
životné prostredie
OP KŽP: 7. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2015-12-08
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...
2015-11-19
životné prostredie
OP ŽP: EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0
Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje