životné prostredie
2018-02-05
životné prostredie
Envirofond: Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2017
S termínom doručenia žiadostí do 27.04.2018 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých...
2018-01-29
životné prostredie
OP KŽP: Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu v Bratislave – OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-01-09
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár v Prešove k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-01-09
životné prostredie
ENVIROFOND: Informácia pre žiadateľov o podporu formou úveru pre rok 2018
Environmentálny fond zverejnil na svojej internetovej stránke formuláre žiadostí o poskytnutie podpory...
2017-12-22
životné prostredie
Envirofond: Zmena organizačnej štruktúry
V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene...
2017-12-11
životné prostredie
OP KŽP: INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2017-11-13
životné prostredie
OP KŽP: Vyhlásená 31. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita...
2017-09-28
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 28. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2017-08-28
životné prostredie
OP KŽP: Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje