životné prostredie
2016-08-18
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.5
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
2016-08-11
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-08-11
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzvach s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-08-11
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-07-20
životné prostredie
OP KŽP: Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-07-08
životné prostredie
OP KŽP: Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 dňom 11. 07. 2016
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje...
2016-07-08
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 4
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-07-01
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 3
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,...
2016-06-30
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o úprave merných jednotiek v rámci 7. výzvy OPKZP-PO1SC141-2015-7
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-06-27
životné prostredie
OP KŽP: SAŽP pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár k 1. výzve zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody
Dňa 21. júna 2016 sa v Bratislave konal informačný seminár pre prijímateľov NFP k prvej výzve vyhlásenej...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje