životné prostredie
2015-08-12
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.1
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
2015-08-12
životné prostredie
OPŽP: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-14-1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2015-07-31
životné prostredie
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO3-15-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve...
2015-07-31
životné prostredie
MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
2015-07-31
životné prostredie
MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1), kód výzvy OPŽP-PO3-15-2
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
2015-07-07
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom...
2015-07-06
životné prostredie
OPŽP: 1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie...
2015-07-06
životné prostredie
OPŽP: Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2015-06-22
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
2015-06-22
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje