životné prostredie
2013-10-07
životné prostredie
OP Životné prostredie: Vyhlásenie výzvy k prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd č. OPŽP-PO1-13-2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP informuje, že bola vyhlásená výzva...
2013-10-07
životné prostredie
Program obnovy dediny: Rozšírenie programu na rok 2014
V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola v rámci Programu obnovy dediny 2014 rozšírená...
2013-09-24
životné prostredie
Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na stránke www.opzp.sk informáciu,...
2013-08-27
životné prostredie
OP Životné prostredie: Programové obdobie 2014-2020
V súvislosti s prípravou Operačného programu Kvalita životného prostredia ako programového dokumentu...
2013-05-28
životné prostredie
OP Životné prostredie: 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ
Ministerstvo životného prostredia zverejnilo dňa 24.5.2013 výzvu v rámci Prioritnej osi 1 - INTEGROVANÁ...
2013-04-11
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktualizácia príručky pre prijímateľa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2013-01-09
životné prostredie
OP Životné prostrenie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2012
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2012-12-19
životné prostredie
OP Životné prostredie: Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP
Na webovej stránke Operačného programu Životné prostredie, www.opzp.sk, boli zverejnené správy o vyhodnotení...
2012-12-11
životné prostredie
Aktuálny zoznam prijímateľov k 30.11.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2012-11-19
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje