komunálna sféra, rozvoj obcí
2010-04-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výsledky z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín
V rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia...
2010-03-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Výzva na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.2, kód výzvy: KaHR – 22VS - 1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí...
2010-03-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: OPBK/2010/1.2/04
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „RO OPBK“) na základe §13 odsek 8 zákona...
2010-03-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Posun termínu predkladania žiadosti o NPF v rámci výzvy OPZ 2009/1.2/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Radiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín na...
2010-03-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2010
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2010-03-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Informácia k ITMS
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke oznam pre všetkých žiadateľov a prijímateľov, že z...
2010-02-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Usmernenie č. 2/2010 k povinnostiam prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil na svojej internetovej stránke oznam...
2010-02-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Na stránke Regionálneho operačného programu bol zverejnený oznam o aktualizácii Programového manuálu...
2010-02-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o presune zarezervovaných termínov na predkladanie žiadostí o NFP
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke oznam, že vo vzťahu ku všetkým aktívnym výzvam na...
2010-02-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP 4.2: Zrušenie výzvy ROP-4.2-2010/01
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje