komunálna sféra, rozvoj obcí
2017-05-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej...
2017-04-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: S finančnou podporou EÚ pomôžeme samosprávam s integráciou cudzincov do spoločnosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí...
2017-04-03
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Zabezpečte pre svoje obce prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje...
2017-03-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého...
2017-02-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Vyhlásená Výzva o NFP zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2017-02-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 18. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2017-02-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 17. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2017-02-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú...
2017-02-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2017-02-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016
Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016 s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje