MV SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality ---- sociálne projekty ( 23-10-2013 )

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách. Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

Vyhlasovateľom výzvy je Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Termín uzávierky výzvy je 30. novembra 2013.

Viac informácií môžete nájsť na http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2014
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje