OPŽP: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania ---- životné prostredie ( 07-01-2014 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dňa 27. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania, číslo: OPŽP-PO4-13-3.

CIEĽ:

Cieľom výzvy je prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží v Slovenskej republike, ako aj práca s verejnosťou, osveta a propagácia aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží.

Cieľom výzvy je taktiež príprava všetkých relevantných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží. \n\n OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

Presné vymedzenie oprávneného subjektu- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený- Skupina I. B., Skupina III. C.

Maximálna výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR (v súlade so Stratégiou financovania projektov podporovaných zo ŠF a KF)- 100%

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa (v súlade so Stratégiou financovania projektov podporovaných zo ŠF a KF)- 0%

TERMÍN:

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 12. 2013
Dátum uzavretia výzvy: 28. 03. 2014 \n\n OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU:

V rámci operačného cieľa 4.4 sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:

I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz:

B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží \n\n III. skupina: Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží

C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží. \n\n S oprávnenosťou aktivít projektu sú úzko prepojené ciele projektu. Konkrétny cieľ projektu by mal byť v zhode s príslušným cieľom prioritnej osi, operačného cieľa, resp. cieľom výzvy. Špecifický cieľ projektu, resp. špecifické ciele projektu sú tie, ktoré majú viesť k dosiahnutiu cieľa projektu a súčasne by mali byť naviazané na aktivity projektu a na výstupy projektu, t.j. mali by byť kvantifikované použitím merateľných ukazovateľov v súlade s oprávnenými aktivitami, v rámci ktorých je projekt realizovaný, v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve.

Viac informácií môžete nájsť na http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-3-z-27-12-2013-4-4/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje