Výsledky: Šanca pre Váš región a výzva na prekladanie 2. fázy projektov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 17-05-2007 )

Šanca pre váš región Otvorený grantový program pod názvom „Šanca pre váš región“ realizuje Konto Orange už od roku 2005. Dlhodobým cieľom programu je podporovať zmysluplné, inovatívne projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch. V tomto roku je program vyhlásený už po tretíkrát pod názvom „Šanca pre váš región“.

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch programu podporilo Konto Orange spolu 178 projektov realizovaných vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska sumou 8 miliónov korún.

V tomto roku rozdelilo Konto Orange v rámci 1. etapy programu už 2 milióny korún na zmysluplné inovatívne projekty, ktoré budú prínosné pre danú komunitu, pomôžu ľuďom meniť prostredie, v ktorom žijú a zvyšovať kvalitu života vo svojom regióne.

V prvej etape boli podporené projekty realizované v košickom, nitrianskom, trnavskom a prešovskom kraji. Do termínu uzávierky dostalo Konto Orange až 482 projektov, z ktorých posudzovacia komisia odporučila 47 projektov. Tie následne schválila Správna rada Konta Orange, n.f.

V <a href="doc/KOSICE.pdf">Košickom kraji</a> bolo podporených 12 projektov, celková prerozdelená suma bola 600 000. V <a href="doc/NITRA.pdf">Nitrianskom kraji</a> schválila Správna rada 13 projektov, celkovo za 400 000 Sk, v <a href="doc/TRNAVA.pdf">Trnavskom kraji</a> bolo podporených 8 projektov za 394 000 Sk a <a href="doc/PRESOV.pdf">Prešovský kraj</a> patril medzi najúspešnejších žiadateľov, celkovo tu bolo podporených 14 projektov za 606 000.

V druhej etape môžu svoje projekty predkladať občania a organizácie realizujúci projekty v banskobystrickom, bratislavskom, trenčianskom a žilinskom kraji.

Podporené budú originálne projekty, ktoré sú verejnoprospešného charakteru a budú realizované formou dobrovoľníckej práce. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 70 000 Sk.

Pre koho je program určený:

- aktívni občania - neformálne skupiny občanov,
- mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
- samosprávy miest a obcí
- regionálne média
- iné verejnoprospešné inštitúcie

Pozn: Program nie je určený pre základné a stredné školy, nakoľko pre ne realizuje Konto Orange samostatné grantové programy.


CIEĽOM PROGRAMU JE:
- podpora aktívneho prístupu obyvateľov miest a obcí, mimovládnych organizácií, samospráv a verejnoprospešných inštitúcií pri realizácii pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom žijú a ktoré je im blízke,

- podpora hodnotných, inovatívnych, zaujímavých, pre regióny perspektívnych a prospešných aktivít, ktoré nie sú v kompetencii iných orgánov,

- podpora dobrovoľníctva a občianskeho aktivizmu,

- podpora pri mobilizácii zdrojov v komunite zvyšujúcich efektivitu projektových zámerov, t.j. finančné, materiálne a ľudské zdroje.


V PROGRAME JE MOŽNÉ PODPORIŤ PROJEKTY Z NASLEDOVNÝCH OBLASTÍ:

1. Rozvoj komunitného života v obciach, mestách, mestských častiach - komunitné centrá, kluby mládeže, materské centrá a iné projekty podporujúce stretávanie komunity, znižovanie anonymity medzi obyvateľmi, rozvoj spolupráce, zbližovanie rôznych komunít, integračné projekty;
2. Rozvoj informovanosti občanov - zlepšenie informovanosti a komunikácie medzi obyvateľmi regiónu, výmena a šírenie informácií medzi miestnymi obyvateľmi, dostupnosť informácií návštevníkom a turistom; zlepšenie prístupu k informáciám, rozvoj regionálnych médií, informačných kanálov;
3. Rozvoj regionálneho cestovného ruchu – propagovanie zaujímavých miest v regióne, úprava, obnova turisticky zaujímavých miest, objektov, chodníkov, zlepšovanie ich dostupnosti, tvorba nových prvkov prínosných pre rozvoj miestneho cestovného ruchu a pod.;
4. Úprava miest a objektov s významom pre miestnu komunitu - úprava verejných priestranstiev (parkov, námestí, fontán, ihrísk), ktoré slúžia miestnej komunite a zvyšujú kvalitu života miestnych obyvateľov;
5. Rozvoj kultúry v regiónoch - podpora regionálnych zvyklostí a tradícií, zlepšovanie prístupu ku kultúre, podpora projektov regionálnych kultúrnych organizácií, divadiel, súborov a pod.;
6. Iné verejnoprospešné aktivity prispievajúce k rozvoju regiónov Slovenska a zvyšovaniu kvality života ich obyvateľov.

PROJEKTY BY MALI BYŤ:

1. verejnoprospešné – mali by slúžiť širšej, otvorenej komunite;
2. regionálne – v programe nejde o podporu celoslovenských projektov, ale projektov prínosných pre daný región, miestnu komunitu, s regionálnym charakterom;
3. realizované formou dobrovoľníckej práce;
4. dlhodobé a udržateľné – mali by niesť potenciál dlhodobej zmeny;
5. aktivizovať miestnych obyvateľov, zapájať cieľovú skupinu, pre ktorú je projekt určený.

V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ:

- projekty, ktoré slúžia úzkej cieľovej skupine a nie sú verejnoprospešného charakteru;
- jednorazové podujatia, krátkodobé projekty;
- detské ihriská a športoviská v areáloch škôl, centier voľného času a ohradených areáloch, ktoré nie sú verejne prístupné;
- budovanie infraštruktúry - plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.;
- rekonštrukčné opravy budov (opravy striech, výmena okien, podlahy, sociálnych zariadení a pod.);
- výskumné a vedecké projekty;
- vzdelávacie projekty a študijné pobyty;
- dofinacovanie už realizovaných projektov;
- odmeny a mzdové náklady pre predkladateľov projektu;
- projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané; projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
- zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch.

PREDKLADANÉ PROJEKTY BUDÚ POSUDZOVANÉ NA ZÁKLADE NASLEDOVNÝCH KRITÉRIÍ:

Verejnoprospešnosť projektu – projekt by mal slúžiť otvorenej, širšej komunite – mal by byť verejnoprospešného charakteru.
Regionálny rozmer – projekt by mal vychádzať z aktuálnych potrieb daného regiónu a byť prínosný v danej komunite.
Dobrovoľnícka práca – posudzovaný bude osobný vklad predkladateľov do realizácie projektu formou dobrovoľníckej práce. Táto musí byť v projekte presne popísaná a špecifikovaná (koľko osôb sa bude na nej podieľať, na akých konkrétnych aktivitách, predpokladaný počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín a pod.).
Zapojenie cieľovej skupiny, aktivizovanie miestnych obyvateľov – predkladatelia by mali pri realizácii projektu aktívne zapájať cieľovú skupinu, pre ktorú je projekt určený, projekt by mal prispieť k rozvoju spolupráce viacerých zainteresovaných skupín (napr. miestnych obyvateľov, samosprávy, mimovládnych organizácií).
Dlhodobosť a udržateľnosť projektu – projekt by mal niesť potenciál dlhodobej pozitívnej zmeny, v projekte je potrebné popísať, kto sa bude starať o udržateľnosť projektu, akými prostriedkami bude udržateľnosť a dlhodobosť projektu zaistená.
Inovatívnosť, originalita nápadu – podporené budú invenčné, zaujímavé a originálne nápady.
Realizovateľnosť projektu – projekt musí byť realizovateľný, postavený na reálnych cieľoch, predkladatelia projektu musia byť zároveň aj jeho realizátormi.
Finančná efektívnosť projektu – rozpočet projektu musí byť zvolený efektívne, každá položka rozpočtu musí mať súvis s aktivitami projektu a s napĺňaním jeho cieľov.

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovaných aktivít. Financie za služby môžu predstavovať max.20% z požadovanej sumy. Môže ísť o preplatenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu. Finančné prostriedky nie sú určené na odmeny a mzdy pre predkladateľov projektu.

Projekty predkladané v rámci druhej etapy, t.j. z banskobystrického, bratislavského, trenčianskeho a žilinského kraja musia byť realizované od októbra 2007 až do mája 2008.

KONZULTÁCIE:

Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúča sa však využiť možnosť prekonzultovať projektový zámer ešte pred jeho zaslaním.

Pracovné verzie projektov môžete konzultovať aj prostredníctvom e-mailu na adrese regiony@kontoorange.sk, na ktorej vám pracovníci Centra pre filantropiu radi poskytnú svoje odporúčania a pripomienky. Otázky týkajúcej sa projektov môžete konzultovať aj na telefónnych číslach 0905 313 313, 02/5464 4682, prípadne dohodnúť si osobné konzultácie v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave.


PREDKLADANIE PROJEKTOV:

Projekt je potrebné predložiť najneskôr do termínu uzávierky – do 18. júla 2007, t.j. nestačí pečiatka pošty, ale projekt musí byť v deň termínu uzávierky doručený v Centre pre filantropiu. Formulár s podrobnou štruktúrou písania projektu je možné stiahnuť na tejto stránke.

Projekty je potrebné zaslať do dátumu uzávierky v 5-tich exemplároch na adresu:
Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

Pozn: Finálne verzie projektov e-mailom neprijímame, tie musia byť doručené v tlačenej forme poštou alebo osobne.


HODNOTENIE PROJEKTOV:

Projekty budú posudzovať ľudia, ktorí aktívne pôsobia v regiónoch, snažia sa rôznymi aktivitami prispievať k ich rozvoju a poznajú ich konkrétne potreby. Okrem týchto členov budú projekty posudzovať aj zástupcovia Konta Orange, spoločnosti Orange Slovensko a Centra pre filantropiu.

Výsledky druhej fázy, t.j. zoznam podporených projektov z banskobystrického, bratislavského, trenčianskeho a žilinského kraja, nájdete na tomto mieste najneskôr 27. septembra 2007.

<a href="doc/Sanca_pre_vas_region_2007_2faza.doc">FORMULÁR</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje