Kroky k zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 14-07-2010 )

Nová vláda v záujme zachovania konkurencie - schopnosti slovenských poľnohospodárov sa bude snažiť dosiahnuť nediskriminačné podmienky. Stredopravá koalícia tiež sľubuje „zrušiť zbytočne prísne predpisy a kvóty, obmedzujúce roľníkov a potravinárov, a vyrovnať rozsah kontroly domácich potravín s rozsahom kontroly dovážaných potravín.“

Budú sa snažiť prispôsobiť legislatívu pre priamy predaj farmárskych výrobkov podmienkam v iných štátoch EÚ, a to rozšírením o všetky druhy farmárskych výrobkov a zmiernením kritérií na ich výrobu a predaj pri zachovaní ich zdravotnej nezávadnosti. Budú tiež riešiť nerovnosti v reťazci prvovýroba - spracovateľ - obchod na úrovni EÚ.

Podľa budúcich vládnych strán by sa mala preskúmať možnosť decentralizácie rozhodovania o rozdeľovaní zdrojov z operačných programov a z Programu rozvoja vidieka na vyššie územné celky a prípadne prehodnotiť mechanizmus podpory financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov EÚ.

Budúca vládna koalícia si dáva ako jednu z priorít v rezorte pôdohospodárstva vytvoriť verejne kontrolovateľný a transparentný systém poskytovania podpôr na základe prísnej kontroly efektivity vynaložených zdrojov. Zamedzí sa tak selektívnemu zvýhodneniu zahraničných investorov v pôdohospodárstve. Zrušiť by sa mal aj poplatok za vyňatie pôdy z pôdneho fondu.

Tvoriace sa vládne zoskupenie chce naďalej podporovať ekologické poľnohospodárstvo a zvýšiť efektívnosť a dôkladné kontroly potravinového reťazca. Zlepší sa tiež využitie produkčnej schopnosti vidieka s ohľadom na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností.

Stredopravá koalícia chce posilniť vlastnícke práva k pôde a urýchliť dokončenie ROEP a procesu pozemkových úprav, zefektívniť evidenciu a podporu podmienok pre existenciu jasného vlastníctva.

Ďalšou z priorít budúcej vlády je aj zlepšenie funkčnosti melioračných a závlahových systémov.

Zásadne by chceli obmedziť vedecko-výskumnú kapacitu v rezorte tak, aby nevyhnutné expertné a analytické činnosti boli zachované. Zníži sa tiež počet rozpočtových a príspevkových organizácií.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Viac informácií nájdete v Roľníckych novinách, alebo na internetovej stránke www.agroportal.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje