Podmienky poskytovania dotácií v programe Kultúra národnostných menšín ---- kultúra a umenie ( 02-02-2006 )

· Termíny predkladania žiadosti v roku 2006 : 20. február 2006

· MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky
90% v podprograme 6.1
80% v podprograme 6.2
80% v podprograme 6.3
50% v podprograme 6.4
50% v podprograme 6.5 z celkového rozpočtu projektu. \n\n Účel dotácie

(1) Poskytnuté dotácie v pôsobnosti programu slúžia na podporu a rozvoj kultúry národnostných menšín, na zachovanie ich identity. Dotácie tiež slúžia na podporu kultúrno-spoločenských projektov, ktoré vedú k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie, vychovávajú k tolerancii, prijímaniu inakosti, a prispievajú k integrácii jednotlivých skupín do spoločnosti, k duchovnému a etickému rozvoju, k pochopeniu a prijatiu multikultúrnej dimenzie slovenskej spoločnosti, ako aj k posilneniu sociálnej súdržnosti.

(2) Dotácia z programu poskytnutá na základe výnosu upravená týmito podmienkami je zameraná predovšetkým na podporu:
· kultúrnych aktivít národnostných menšín,
· tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
· zachovania a rozvoja kultúry národnostných menšín,
· odborných organizácií národnostných menšín pôsobiacich v oblasti kultúry.


Členenie programu

Program Kultúra národnostných menšín (KNM) sa člení na podprogramy 6.1 až 6.5 a podprogramy 6.1 a 6.5 sa členia na oblasti podpory

6.1 6.1 Živá kultúra - oblasti podpory:
6.1.1 6.1.1 kultúrne aktivity
6.1.2 6.1.2 osvetové podujatia a tábory
6.1.3 6.1.3 celoštátne postupové súťaže a podujatia
6.1.4 6.1.4 odborné subjekty
6.2 6.2 Periodická tlač
6.3 6.3 Neperiodická tlač
6.4 6.4 Sochy a pamätné tabule
1.5 1.5 Kultúrna politika - oblasti podpory
1.5.1 1.5.1 produkcia dokumentárnych filmov
1.5.2 1.5.2 elektronické médiá a multimediálne projekty
1.5.3 1.5.3 budovanie viacjazyčných informačných systémov
1.5.4 1.5.4 budovanie knižničných fondov
1.5.5 1.5.5 národnostné divadlá
1.5.6 1.5.6 celoslovenské prezentačné aktivity smerom k majorite
\n\n Bližšia špecifikácia podprogramov

6.1 ŽIVÁ KULTÚRA

Podprogram je zameraný na projektové financovanie rozvoja a prezentácie národnostnej kultúry, na podporu kultúrnych aktivít, ktoré prispievajú k posilňovaniu národnostnej kultúry a identity, k zvyšovaniu kohézie národnostných komunít, k rozvoju multikultúrneho chápania spoločnosti. Prioritne sa podporujú projekty s kultúrnou pridanou hodnotou, a ktoré prinášajú synergický efekt v danej oblasti kultúry. Nepodporujú sa aktivity typu: členská schôdza, deň detí, deň matiek, deň obce, cirkevné sviatky, štátne sviatky, komerčné aktivity, ezoterické aktivity, aktivity v oblasti školstva.

MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 90% z celkového rozpočtu projektu.

Oblasti podprogramu:

6.1.1. – kultúrne aktivity

Oblasť je zameraná na projektové financovanie rozvoja a prezentácie kultúry národnostných menšín, na podporu kultúrnych aktivít – napr.: podpora súčasnej umeleckej tvorby a jej prezentácie; zachovanie a rozvoj folklórneho hnutia; podpora projektov, ktorých výsledkom bude vytvorenie, zachovanie a rozvoj trvalých kultúrnych hodnôt; podpora detských a mládežníckych aktivít, výskum zameraný na ekonomický, sociologický, etnografický a historický vývoj menšín, atď.

6.1.2. - osvetové podujatia a tábory

Zámerom tejto oblasti je podpora osvetových podujatí a letných táborov pre detí a mládež národnostných menšín s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej národnostnej kultúry. Prioritne sa podporujú projekty pre deti a mládež patriace k národnostným menšinám, ktoré nenavštevujú školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

6.1.3. – celoštátne postupové súťaže a podujatia

Oblasť je zameraná na podporu celoštátnych postupových súťaží a podujatí v oblasti tanečného umenia, divadelného umenia, spevu a hudby, poézie a prózy.

6.1.4. – odborné subjekty


a. Účelová dotácia na celoročnú činnosť odborných a strešných metodicko–riadiacich subjektov (nepodnikateľov) pôsobiacich v oblasti tanečného umenia, divadelného umenia, ľudovej hudby a tanca, jazykovedy, výskumu, mládežníckej kultúry, odborného vzdelávania, vizuálneho umenia a literatúry.


b. Účelová dotácia na celoročnú činnosť subjektov, ktorí sa kvalifikovali, resp. získali popredné umiestnenie na celoštátnych súťažiach v oblasti tanečného umenia, divadelného umenia, ľudovej hudby a tanca, resp. vyvíjajú pravidelnú a plánovitú celoročnú činnosť v oblasti jazykovedy, výskumu, mládežníckej kultúry, osvety. Dotácia je určená subjektom nasledovného typu: tanečný súbor (folklórny, moderný); hudobný súbor (folklórny, moderný); amatérske divadlá (a bábkarské súbory) a estrádne skupiny.

Žiadateľ je povinný vydokladovať, že sa kvalifikoval, resp. získal popredné umiestnenie na poslednom ročníku z niektorých celoštátnych súťaží (zoznam akceptovaných celoštátnych súťaží sa nachádza na stránke www.culture.gov.sk v časti Kultúra menšín).

Na základe umiestnenia na celoštátnych súťažiach sa účelová dotácia vo výške 30 000 Sk vynásobí s koeficientom podľa nasledujúceho kľúča: 1. miesto – 3, 2. miesto – 2,5 , 3. miesto – 2, 4. miesto – 1,5, 5. miesto – 1.
Účelová dotácia vo výške 15 000 Sk sa môže priznať súborom, ktoré sa kvalifikovali do celoštátnych súťaží, ale nezískali umiestnenie.

Ministerstvo si vyhradzuje právo zmeniť výšku účelovej dotácie.

c. Účelová dotácia na celoročnú činnosť v oblasti vizuálneho umenia je určená galériám s regionálnou pôsobnosťou, ktoré majú národnostný charakter. Základným cieľom tejto dotácie je napomôcť realizácií špecializovaných výstav, prezentačných aktivít, odborných konferencií, digitalizácii jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva.

d. Účelová dotácia na celoročnú činnosť nadregionálnych a regionálnych zložiek celoštátnych kultúrnych organizácií národnostných menšín pôsobiacich v kultúre.

(V zmysle § 29 ods. 4 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových verejno-prospešných organizáciách v znení neskorších predpisov sa z dotácií zo štátneho rozpočtu nemôžu uhrádzať výdavky na správu neziskovej organizácie.)


6.2 Podprogram PERIODICKÁ TLAČ

V podprograme Periodická tlač sa podporujú kultúrne stránky a prílohy novín a časopisov zamerané na kultúrny život národnostných menšín, ako aj literárne, vedecké, študentské (výlučne univerzitné a vysokoškolské) a detské časopisy. Nepodporuje sa vydávanie miestnej, samosprávnej, religióznej a športovej tlače, ani periodík, ktoré nedosahujú náležitú umeleckú, odbornú a vedeckú úroveň.

Výška dotácií pre jednotlivé periodiká sa stanový na základe kritérií: tradícia a kontinuita, periodicita a pravidelnosť vydávania, obsahové zameranie, žáner, rozsah (počet strán),...

V prípade nových periodík kritériom podpory je predloženie makety prvého čísla a dvoch odborných posudkov, ako aj plánu distribúcie, na základe ktorého sa určí dotácia individuálne.

MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 80% z celkového rozpočtu projektu.

6.3 Podprogram NEPERIODICKÁ TLAČ

Základným poslaním podprogramu je podporovať edičnú činnosť, vydavateľské a publikačné aktivity posilňujúce identitu národnostných menšín prostredníctvom pôvodnej, krásnej, odbornej a vedeckej literatúry a prekladateľskej činnosti. Nepodporuje sa vydávanie ročeniek a bedekrov, kuchárskych kníh, ezoterických diel, samosprávnej a športovej tlače, ani diel, ktoré nedosahujú náležitú umeleckú, odbornú a vedeckú úroveň.

Systém hodnotenia knižných publikácií

1. Základom pridelenia dotácie na rok 2006 je hodnotenie vydavateľskej činnosti jednotlivých vydavateľov na poli vydávania knižných publikácií v menšinovom jazyku alebo s menšinovou tematikou v roku 2005.
2. Vydavateľ predloží sekcii zoznam publikácií vydaných v roku 2005 (podľa ods.1) a jeden kus z každej publikácie a ohodnotí ich podľa systému bodového bonusu (.rtf - Príloha č.1) na hodnotiacom hárku (.xls – Príloha č.2), ktorý pošle aj elektronicky na adresu smk@culture.gov.sk.
3. Sekcia vykoná kontrolu hodnotenia, spočíta súčet pridelených bodov podľa jednotlivých vydavateľov a určí hodnotu bodového bonusu. Bodový bonus predstavuje korunovú hodnotu jedného bodu, ktorá sa určí vydelením disponibilných zdrojov podprogramu s počtom všetkých získaných bodov. Do celkového hodnotenia sa nezarátavajú publikácie pri ktorých vydavateľ uviedol nepravdivé údaje.
4. Dotácia pre jednotlivých vydavateľov sa určí podľa vzorca: P x BB = ?? Sk pre vydavateľa (P = počet bodov daného vydavateľa, BB = bodový bonus vydavateľa).
5. Žiadosti sa podporia na základe vydavateľom určeného poradia.
6. Jednému vydavateľovi sa podporí maximálne 25 knižných publikácií.
7. Zoznam publikácií a knižné publikácie podľa ods.2 a poradie podľa ods.5 žiadatelia predkladajú iba raz.

Žiadatelia, ktorí nevykonávali vydavateľskú činnosť v roku 2005 sa hodnotia individuálne.

MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 80% z celkového rozpočtu projektu.

6.4 Podprogram SOCHY A PAMÄTNÉ TABULE

Podprogram je zameraný na podporu tvorby a realizácie sôch a pamätných tabúľ, ktorých cieľom je stvárniť významné osobnosti alebo udalosti súvisiace s kultúrou a históriou národnostných menšín.

MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 50% z celkového rozpočtu projektu.

Dotácia je určená výhradne na autorské honoráre a služby súvisiace s návrhom a realizáciou diela. Maximálna výška dotácie je 250 000 Sk.


6.5 Podprogram KULTÚRNA POLITIKA

Podprogram je zameraný na financovanie projektov, ktoré svojím obsahom, významom, rozsahom, náročnosťou a dosahom sa podieľajú na realizácii zámerov kultúrnej politiky v oblasti kultúry národnostných menšín.

6.5.1. - produkcia dokumentárnych filmov

Základným cieľom tejto oblasti je podporiť vznik audiovizuálnych záznamov/dokumentárnych filmov, ktoré dokumentujú život a životné dielo významných národnostných osobností spoločenského a kultúrneho života. Záznamy/filmy budú tvoriť archívne materiály mapujúce spoločenské a kultúrne pôsobenie národnostných menšín na Slovensku a bude možné využiť ich na televízne vysielanie, prípadne na vznik publicistických televíznych relácií alebo dokumentárnych filmov.

Žiadateľom v tomto podprograme je výrobca/producent audiovizuálneho záznamu/pripravovaného filmu.

Záznam/film musí spĺňať základný technický štandard potrebný pre televízne vysielanie.

Podmienky:
1. Zámerom tohto podprogramu je podporiť prioritne zaznamenanie významných osobností jednotlivých národnostných menšín, zahŕňajúc aj audiovizuálne dokumentovanie typu „oral history“, prípadne podporiť vznik dokumentárnych filmov s touto tematikou.
2. Projekt sa predkladá vo forme námetu (v prípade výroby audiovizuálneho záznamu) alebo scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer (v prípade dokumentárneho filmu).
3. V prípade dokumentárneho filmu je potrebné doložiť formu a trvanie zabezpečenia práv výrobcu/producenta audiovizuálneho diela kópiou zmluvy s autorom scenára a s režisérom. Za záväznú právnu formu sa na tento účel považuje zmluva podľa autorského zákona, alebo zmluva o budúcej zmluve, ktorá bude uzavretá podľa autorského zákona. Rovnako je potrebné uviesť informácie o ďalších autoroch filmu a členoch štábu (producent/výrobca, režisér, scenárista, autor hudby atď.) a tiež údaje o štúdiu, v ktorom sa bude realizovať postprodukcia, prípadne údaje o spôsobe pripravovanej distribúcii filmu. Ak sa na filme spolupodieľa koproducent, alebo o jeho vznik prejavil záujem distributér (kino distributér, televízny vysielateľ...), žiadateľ predloží aj dokumenty o týchto skutočnostiach.
4. V projekte je potrebné uviesť predpokladanú minutáž dokončeného záznamu/filmu, technológiu, ktorou bude záznam/film realizovaný a časový harmonogram projektu.

V prípade dokumentárneho filmu vyrobeného v jazyku národnostnej menšiny je žiadateľ povinný zabezpečiť aj jeho otitulkovanie v štátnom jazyku. V prípade audiovizuálneho záznamu vyrobenom v jazyku národnostnej menšiny je žiadateľ povinný priložiť písomný preklad záznamu. Minimálna dĺžka trvania filmu je 60 minút.

Projekt sa považuje za splnený, ak žiadateľ odovzdá ministerstvu 4 kusy nosičov audiovizuálneho diela vo formáte DVD a jednu rozmnoženinu v kvalite originálu na rovnakom nosiči ako originál diela. (napr. digit. beta).

MK SR môže poskytnúť dotáciu do výšky 90% z celkového rozpočtu projektu maximálne 300 000 Sk na realizáciu jedného projektu.

V rámci tohto podprogramu nemožno podporiť projekt, ktorý nie je v súlade s jeho cieľom, prípadne spadá do grantového programu 3 (AudioVízia 2006), určeného na podporu vzniku profesionálnych audiovizuálnych diel.

6.5.2. – elektronické médiá a multimediálne projekty

a. Dotácia v tejto oblasti slúži na podporu národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom internetu, na podporu zverejnenia kultúrnych a vedeckých obsahov, na rozširovanie a prijímanie informácií o národnostných menšinách v elektronickej forme a na podporu multimediálnych projektov (CD, DVD). Dotácia je určená aj na vydanie zvukových nosičov, predovšetkým na čiastočné krytie nákladov spojených s realizáciou nahrávok. Oblasť nie je určená na podporu vzniku prezentačných webových stránok organizácií ani na vydávanie hudobných nosičov etablovaných hudobných skupín.

b. Dotácia na vznik a vývoj (development) národnostných rádií a vysielaní.


MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 90% z celkového rozpočtu projektu.

6.5.3. – budovanie viacjazyčných informačných systémov

Dotácia je určená galériám a múzeám s regionálnou pôsobnosťou za účelom vytvorenia popisiek v jazyku národnostných menšín a na podporu netradičných prezentačných a informačných aktivít.

V rámci tohto podprogramu nemožno podporiť projekt, ktorý nie je v súlade s jeho cieľom, prípadne spadá do grantového podprogramu 2.2 (Múzeá a galérie).

MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 80% z celkového rozpočtu projektu.

6.5.4. – budovanie knižničných fondov

Oblasť je určená na podporu vytvorenia komplexného systému zabezpečenia knižných publikácií pre knižnice – prioritne tlačenými neperiodickými publikáciami podporenými grantovým programom KNM od roku 1999. Týmto spôsobom chce MK SR zlepšiť kritickú situáciu v doplňovaní knižných fondov knižníc národnostnými titulmi. Dotácia je určená na nákup a dodanie neperiodických publikácií a multimediálnych nosičov do knižníc.

V rámci tohto podprogramu nemožno podporiť projekt, ktorý nie je v súlade s jeho cieľom, prípadne spadá do grantového podprogramu 2.4 (Akvizície vo fondových inštitúciách).

MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 90% z celkového rozpočtu projektu.


6.5.5. – národnostné divadlá

Oblasť je zameraná na podporu vystúpení národnostných divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC (Divadlo Alexandra Duchnoviča, Divadlo Romathan, Divadlo Thália, Jókaiho divadlo) mimo sídla a amatérskych divadelných súborov.

Národnostné divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC sa môžu uchádzať aj o dotáciu na inscenácie štúdiových predstavení. V prípade jednotlivých divadiel ministerstvo predpokladá dotovanie jednej inscenácie štúdiového predstavenia a maximálne 20 predstavení mimo sídla.

O dotáciu môžu žiadať aj obce a nimi zriadené subjekty na zabezpečenie hosťovania národnostných divadiel. Dotácia je podmienená predložením zmluvy o realizácii predstavenia medzi žiadateľom a divadlom, v ktorej má byť uvedený názov, termín, miesto a cena predstavenia.

MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 50% z celkového rozpočtu projektu.

6.5.6. – celoslovenské prezentačné aktivity smerom k majorite

Oblasť je zameraná na podporu realizácie celoslovenských festivalov a podujatí, na ktorých sa prezentuje národnostná kultúra smerom k majorite.

MK SR môže poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 90% z celkového rozpočtu projektu.


Čl. 7
Bližšia špecifikácia žiadateľov o dotáciu

(1) (1) V grantovom programe Kultúra národnostných menšín sú žiadatelia o dotáciu bližšie určení nasledovne:

a. Právnické osoby s oprávnením na podnikanie v oblasti, v ktorej sa uchádzajú o podporu,
b. Fyzické osoby/samostatne zárobkovo činné osoby – podnikatelia s oprávnením na podnikanie v oblasti, v ktorej sa uchádzajú o podporu,
c. Subjekty zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a § 20 f až 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
d. Fyzické osoby - jednotlivci, ktorých výsledok činnosti je chránený Autorským zákonom.
e. VÚC, obce a nimi zriadené subjekty v oblastiach 6.4, 6.5.3, 6.5.5.

(2) Žiadateľ, ktorý žiada o dotáciu, má spĺňať nasledujúce náležitosti:

a) v stanovách mať ako hlavný cieľ uvedenú činnosť s národnostnými menšinami (ďalej len menšina) - pôsobenie právnickej osoby v oblasti kultúry menšín musí byť zrejmé z jeho stanov,
b) organizovať aktivity, niekoľkodňové podujatia alebo aktivity s kultúrnym zameraním v súlade s hlavnými cieľmi, ktoré sú uvedené v jeho stanovách.

Dotácia nie je určená pre organizácie, ktoré pôsobia v oblasti školstva s výnimkou regionálnych, nadregionálnych a celoštátnych združení, ktoré okrem výchovných aktivít realizujú aj iné aktivity v oblasti kultúry.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje