Blíži sa termín uzávierky: 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike ---- priemyseľ a výroba ( 03-06-2008 )

NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast pre Podopatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU?

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a na efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR.

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

1. Investičné projekty zamerané na úspory energie:

-rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov, ktoré sú založené na báze fosílnych palív, t. j. zvyšovanie účinnosti zariadení, zvyšovanie ročného stupňa využitia, znižovanie vlastnej spotreby energie a energetických médií a pod.,

- podpora investícií do výstavby nových palivovo účinnejších zariadení na výrobu elektriny alebo tepla,

- rekonštrukcia existujúcich systémov rozvodov tepelnej energie (napr. zlepšenie izolácie potrubných rozvodov, rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a iné),

- rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti,

- rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,

- zavádzanie systémov merania, regulácie a komplexného energetického manažmentu s cieľom znižovania spotreby energie,

- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energeticky náročných technologických zariadení, resp. ich náhrada za nové energeticky menej náročné

2. Investičné projekty zamerané na vysoko-účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe.

3. Investičné projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zahŕňajúcich výstavbu, inštaláciu, obnovu a rekonštrukciu:

- malých vodných elektrární s výkonom do 10 MW,

- zariadení na energetické využitie biomasy alebo bioplynu, s minimálnym inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a s maximálnym inštalovaným výkonom 10 MWt alebo 10 MWe,

- tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé“ freóny,

- zariadení na využitie slnečnej energie,

- zariadení na využitie geotermálnej energie (s vylúčením prieskumných vrtov),

- vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave výlučne v kombinácii s výstavbou zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

KOMU JE MOŽNÉ PODPORU POSKYTNÚŤ?

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich pod Cieľ konvergencia, ktorý zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

DOKEDY JE MOŽNÉ PREDKLADAŤ SVOJE PROJEKTY?

Žiadosti o NFP je možné predložiť najneskôr do 13. júna 2008 do 16.00 hod. na adresu regionálnych pobočiek Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje