Grantový program Konta Orange: Školy pre budúcnosť ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 20-09-2007 )

Konto Orange aj tento rok vyhlasuje grantový program Školy pre budúcnosť, pre základné školy a prvý stupeň osemročných gymnázií.

Prostredníctvom grantového programu Školy pre budúcnosť chce Konto Orange podporiť už fungujúce ako aj aktuálne sa presadzujúce pozitívne trendy vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia deťom rozvíjať ich talent a zručnosti, získavať informácie zaujímavým a interaktívnym spôsobom a prejaviť svoju osobnosť.

Na projektoch by sa mali žiaci aktívne podieľať nielen na realizácii projektu, ale aj na jeho samotnej tvorbe a príprave. Napísaný projekt má byť spoločnou prácou a úsilím učiteľa/skupiny učiteľov a žiakov, ktorí sa projektu zúčastnia. Spoločne zvolia, na akých predmetoch sa bude projekt realizovať, akej téme sa bude projekt venovať a akým spôsobom bude vyučovanie prebiehať (konkrétne aktivity). Zapojenie žiakov do autorstva ako aj samotnej realizácie projektu vedie k ich vyššej motivácii participovať na výučbe a zlepšuje komunikáciu s učiteľmi ako aj vzťah žiakov ku škole.

Projekty bude možné realizovať od začiatku decembra do polovice júna.

AKÝ JE CIEĽ PROGRAMU?

Cieľom programu je zmena spôsobu výučby, nie je zmena obsahu učiva. Predložené projekty by preto nemali meniť obsah vyučovacej hodiny, ale klímu a atmosféru v triede a spôsob podávania informácií.

AKÝ JE ROZPOČET PROGRAMU?

Na školský rok 2007/2008 Konto Orange, n.f. vyčlenilo sumu 2 milióny korún pre učiteľky a učiteľov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií na zaujímavé projekty, ktoré majú snahu zmeniť doterajší prístup a spôsob výučby žiakov.

Výška podpory je limitovaná sumou 30-tisíc korún na jeden projekt.

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM V RÁMCI PROGRAMU?

Program je otvorený pre štátne, súkromné aj cirkevné základné školy (prvý a druhý stupeň) a prvý stupeň osemročných gymnázií, ako aj špeciálne základné školy.

Každá škola môže predložiť maximálne 3 projekty, podporené môžu byť max. 2 projekty na jednej škole.

AKÝM SPôSOBOM BUDÚ PROJEKTY POSUDZOVANÉ?

Posudzovanie a výber projektov určených na podporu bude vychádzať z miery splnenia každého z nasledujúcich kritérií:

1) ZMENA ATMOSFÉRY NA VYUČOVANÍ: Učiteľ svojím prístupom v projekte vytvára tvorivé, podnetné, akceptujúce a inšpirujúce prostredie pre žiakov na svojich vyučovacích hodinách.

2) AKTÍVNE ZAPOJENIE ŽIAKOV: Žiaci sú aktívne zapojení do prípravy a realizácie projektu, rešpektujú sa ich názory a postoje, vystupujú ako partneri pri tvorbe a realizácii projektu, čo podporuje ich samostatnosť a sebadôveru.

3) NOVÉ PRÍSTUPY PRI OSVOJOVANÍ VEDOMOSTÍ: Učiteľ hľadá nové prístupy a možnosti, ako sa priblížiť k žiakom a naučiť ich potrebné poznatky, vedomosti a zručnosti formou názorného a pochopiteľného vyučovania.

4) INTERAKTIVITA: Učiteľ je partnerom žiaka a naopak. Vyučovacie hodiny v rámci projektu budú interaktívnou spoluprácou učiteľa a žiakov, žiaci nebudú len pasívnymi prijímateľmi podávaných informácií. Učiteľ a žiaci budú spoločne ovplyvňovať atmosféru na vyučovacích hodinách.

5) ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ: Projekt obsahuje aktivity, ktoré rozvíjajú u žiakov také zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť si svoje miesto v spoločnosti a prekonávať prekážky v budúcnosti. Ide najmä o rozvoj komunikácie, schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru a rešpektovania názoru iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti, podpora pozitívneho postoja k sebe samému ako aj k ostatným a pod.

6) SPOLUPRÁCA: Projekt prispieva k zlepšeniu vzťahov medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi a k ich vzájomnej spolupráci.

7) FINANČNÁ EFEKTIVITA: Požadované finančné prostriedky sú v priamej nadväznosti na jednotlivé aktivity projektu, rozpočet je finančne efektívny. \n\n AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY, RESP. AKÉ TYPY PROJEKTOV MôŽU PODPORENÉ?

- Dlhodobé i krátkodobé projekty (v trvaní od 1 týždňa po 6 mesiacov), ktoré budú obsahovať originálne, neodskúšané i overené postupy zamerané na zlepšenie atmosféry na vyučovacej hodine.

- Projekty realizované v triede, v priestoroch školy ale aj mimo školy (v prírode, v obci, v múzeu, v knižnici...). Chceme dosiahnuť, aby vyučovanie prebiehalo v rozličnom prostredí, čím sa odbúra stereotyp vyučovacích hodín. Podmienkou však je, aby sa aktivity odohrávali počas vyučovania, nie v popoludňajších hodinách. (v rámci voľnočasových aktivít, školských družín, záujmových krúžkov atď.)

- Projekty môžu byť zamerané na zážitkové vyučovanie, integrované/tematické vyučovanie, exkurzie, úpravu priestorov triedy v nadväznosti na ďalšie aktivity, vytváranie vlastných učebných pomôcok, hranie divadla, tvorivé dielne a pod.

- Projekty, ktorých autormi sú učiteľ/skupina učiteľov spolu so žiakmi. Oceníme, keď sa do projektu zapoja aj rodičia žiakov, iné osoby, prípadne mimovládne organizácie. Na vypracovávaní obsahovej časti projektu by mal učiteľ aktívne spolupracovať so žiakmi. Našim cieľom je, aby mali učitelia príležitosť učiť tvorivo (chceme im pomôcť prekonať prekážky, ktoré sú najmä finančného charakteru – nedostatok pomôcok, nedostatok financií na exkurzie a pod.) a deti radi chodili do školy a osvojili si vedomosti i životné zručnosti zaujímavejším a dlhodobo efektívnejším spôsobom.

- Projekty realizované na škole, ktorá je predkladateľom projektu.

- Projekty podporujúce spoluprácu medzi jednotlivými školami (viacero škôl sa bude podieľať na jednom projekte).

- V rámci projektu požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu. Mali by byť zvolené tak, aby mali priamy vplyv a prínos na prácu žiakov.

- Maximálna požadovaná čiastka na jeden projekt 30 000 Sk, ktoré je možné žiadať na pokrytie položiek potrebných pre realizáciu projektu. Do rozpočtu je možné zahrnúť odmenu pre učiteľa – predkladateľa projektu vo max. 10 %.

- Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne a organizačné výdavky spojené s projektom (nákup učebných pomôcok, literatúry, kancelárskych potrieb, vstupné na exkurzie, cestovné náklady, komunikačné náklady a pod.).

AKÉ TYPY PROJEKTOV NEBUDÚ PODPOROVANÉ?

- voľnočasové aktivity detí, krúžková činnosť, aktivity v školskom klube;

- školy v prírode, lyžiarske výcviky a pod.;

- tvorba kurikulárnych dokumentov, vydávanie publikácií;

- aktivity nesúvisiace so vzdelávaním;

- investičné náklady (oprava strechy školy, rekonštrukcia telocvične, výmena okien...);

- úhrady energií a dlhy škôl z minulosti.

Finančné prostriedky nie sú určené na honoráre ďalším osobám a na technické vybavenie škôl (počítače, dataprojektory, tlačiarne, kopírovacie stroje a pod.) \n\n AKÝ JE TERMÍN PREDKLADANIA PROJEKTOV?

Formulár a žiadosť s prílohami v piatich exemplároch musia byť poštou, alebo osobne doručené na adresu: \n\n Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

do 23. októbra 2007 do 15,00 hod. Pri doručení poštou nestačí pečiatka pošty s dátumom uzávierky, žiadosť musí byť v tento deň doručený do kancelárie Centra pre filantropiu.

Konečné rozhodnutie a zoznam vybraných projektov bude známy 30. novembra 2007.

KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ KONZULTÁCIE A ĎALŠIE INFORMÁCIE?

Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov záujemcom radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu na číslach: 0918 39 39 72, 02/5464 4682, na e-mailovej adrese: skolyprebuducnost@kontoorange.sk alebo osobne na Kozej 11 v Bratislave.

Formulár žiadosti nájdete <a href="doc/20_09_07_Skoly_pre_buducnost_2007_Formular.doc">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje