---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 19-01-2006 )

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

pre Operačný program Základná infraštruktúra \n\n Priorita č.3 Lokálna infraštruktúra

Opatrenie č. 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry
v oblasti regionálnej politiky

Oprávnené aktivity
V zmysle cieľov opatrenia sú podporované projekty zamerané na realizáciu nasledovných špecifických aktivít:

Špecifická aktivita A: Tvorba strategických dokumentov regionálneho a územného rozvoja:
tvorba strategických dokumentov regionálneho a územného rozvoja - dokumentov regionálneho rozvoja v zmysle Zákona 351/2004 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a územnoplánovacie dokumenty podľa klasifikácie v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Špecifická aktivita B: Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky:
tvorba analýz, prognóz, štúdií uskutočniteľnosti a pod., ktoré majú bezpodmienečnú a priamu súvislosť so zameraním činnosti partnerstva,
tvorba finálneho dokumentu, ktorý obsahuje východiská, priority, návrhy pre oblasť regionálnej politiky na regionálnej úrovni, resp. nadregionálnej úrovni,
prezentácie činnosti partnerstva (konferencie, školenia a pod.) a konkrétnych výstupov činnosti partnerstva z regionálnym, resp. nadregionálnym dosahom.

Špecifická aktivita C: Zapojenie lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie do tvorby regionálnej politiky:
tvorba analýz, prognóz, štúdií uskutočniteľnosti a pod., ktoré majú bezpodmienečnú a priamu súvislosť so zameraním partnerstva,
tvorba finálneho dokumentu, ktorý obsahuje východiská, priority, návrhy pre oblasť integrácie marginalizovaných skupín na regionálnej úrovni,
prezentácie činnosti partnerstva (konferencie, školenia a pod.) a konkrétnych výstupov činnosti partnerstva z regionálnym dosahom.
Špecifická aktivita D: Dobudovanie inštitucionálnej infraštruktúry na regionálnej úrovni za účelom priamej implementácie priority 3 OP ZI:
zabezpečenie technického vybavenia pre zamestnancov úradov samosprávnych krajov, ktorí sa priamo podieľajú na implementácii priority 3 OPZI – Lokálna infraštruktúra,
zabezpečenie potrebných vedomostí, metodických postupov, prezentácia skúseností v súvislosti s implementáciou opatrenia 3.4 OP ZI Renovácia a rozvoj obcí (školenia, semináre a pod.)
Oprávnení žiadatelia
Špecifická aktivita A: Tvorba strategických dokumentov regionálneho a územného rozvoja:
samosprávne kraje
mestá

Špecifická aktivita B: Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky:
samosprávne kraje

V rámci tejto aktivity konečný prijímateľ vytvára partnerstvo so subjektami uvedenými v Programovom doplnku k OP ZI - združeniami miest a obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1999 Z. z. o obecnom zriadení), neziskovými organizáciami (podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby), nadáciami (podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách), ako aj ďalšími subjektami v súlade s podmienkami špecifikovanými v časti 7 inštrukcií.
Špecifická aktivita C: Zapojenie lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie do tvorby regionálnej politiky:
samosprávne kraje
lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie zaregistrované ako nezisková organizácia (podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby)

Špecifická aktivita D: Dobudovanie inštitucionálnej infraštruktúry na regionálnej úrovni za účelom priamej implementácie priority 3 OP ZI:
samosprávne kraje \n\n V roku 2006 je termín uzávierky tretieho kola prijímania žiadostí stanovený na 11.30 h 31. marca 2006.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje